Upravni odbor

 

Upravni odbor je jedini organ upravljanja Agencijom za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine. Sastoji se iz 5 članova, čiji je sastav i izbor propisan Zakonom i to:

Guverner Centralne banke ili osoba koju on imenuje je ex officio član Upravnog odbora, ministar trezora institucija BiH ili osoba koju on imenuje je ex officio član upravnog odbora. Upravni odbor Centralne Banke ima pravo imenovati jednog člana upravnog odbora i u skladu sa ograničenjima odgovarajućih zakona svakog entiteta ministar finansija Federacije i ministar finansija Republike Srpske imaju pravo imenovati jednog člana Upravnog odbora iz njihovih entiteta.

Upravni odbor bira predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg iz reda svojih članova.

Članovi Upravnog odbora:

  • Gdin. dr Senad Softić – Predsjedavajući (Guverner Centralne banke Bosne i Herecegovine)
  • Gdin. Vjekoslav Bevanda – Zamjenik predsjedavajućeg (Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine)
  • Gdin. Zoran Tegeltija – Član (Ministar finansija Republike Srpske)
  • Gđa. Jelka Miličević - Član (Ministar finansija Federacije Bosne i Hercegovine)
  • Gdin. Simeun Vilendečić - Član (ispred Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine)